ייצור סולארי בבתי מגורים

מדריך מעשי לרשויות מקומיות

מדידה והערכה

פרק רביעי, שלב ד

הקדמה

לשם הצלחת התוכנית ולשיפורה חשוב לקיים בחינה והערכה מתמדת של ביצוע התוכנית שהוגדרה ושל היעדים שהושגו. פרק זה מנגיש טבלה המתארת את המשתנים שרצוי לבדוק, המדדים שיש לקחת בחשבון והכלים האפשריים לכך. הטבלה מסודרת בהתאם לכל שלב בתהליך ההתקנה שהתושבים צריכים לעבור.

הנחיות כלליות לביצוע מדידה והערכה אפקטיביות

  • יש לבצע תכנון מקדים של המדדים שרוצים לבדוק, להכניס את הפעולות הנדרשות לתוכנית העבודה ולקבוע מתי ואיך הם יבוצעו לאורך הפעילות (ראו פירוט בשלב הראשון – היערכות הרשות, שם יש פירוט על בניית תוכנית העבודה).
  • חשוב לאסוף, לנטר ולתעד נתונים רלוונטיים לאורך כל הפעילות, ובהתאם להתבסס בהערכה בעיקר על נתונים שמימלא נאספים.
  • מומלץ לשלב בין איסוף נתונים איכותניים (עריכת ראיונות; ביצוע תצפיות; קבוצת מיקוד), לכמותיים (סקירת רשומות ונתונים; מדדים סטטיסטיים; ביצוע סקרים; ניסוי מבוקר).
  • רצוי להעריך את המדדים שלנו בקרב אוכלוסיית היעד לפני ההתערבות, כך נוכל להשוות את ההשפעה של התוכנית באופן מדויק יותר (במקום השוואה בין קהל היעד לקבוצת ביקורת).

הנחות היסוד שעליהן מתבססת הטבלה

  • המטרה הכללית: מקסימום משקי בית מהפוטנציאל מתקינים מערכות סולאריות.
  • המבחן בכל שלב: מיקסום משקי הבית העוברים לשלב הבא (מודעים – מסכימים – מתקינים).
  • מספר משקי הבית הם הגורם המהותי, הן כפוטנציאל והן כמימוש, ולכן הם אמת המידה המרכזית.
  • מרכז תמיכה כזה או אחר דרך מענה פעיל לפניות תושבים הוא מפתח להצלחה. תיעוד הפניות באופן מסודר יסייע ביצירת מאגר נתונים להפקת לקחים מהמעלה הראשונה.
  • סקר תושבים בכל שלב נועד לבחון את אפקטיביות הכלים שנעשו כדי לסייע לתושבים להתקדם לשלב הבא.


שימו לב: בטבלה ישנם שלושה סוגי מדדים, שכל אחד מהם מספק תובנות מסוג אחר. כיוון שהצלחת התוכנית בנויה כמו משפך (מודעים – מסכימים – מתקינים), יש הרבה מדדי תהליך ומעט מדדי תוצאה (ראו בהתאם לצבעים).

מדדי תהליך
מבהיר אם הפעולות בוצעו כמתוכנן

המטרות המפורטות בטבלה מבוססות ונסמכות על מודלי הפעולה המתוארים בחלק השני.

מדדי השפעה
מסביר אילו שינויים התרחשו בעקבות הפעילות
מדדי תוצאה
מוצא מה הייתה ההשפעה של השינויים ביחס למטרות וליעדים

טבלת עזר לתכנון ולביצוע מדידה והערכה של התוכנית

שלב בתהליך ההתקנה
פעולות רלוונטיות
המדד
הכלי
שאלות בוחנות

מודעות לאפשרות של הקמת מערכת סולארית על הגג.

מיפוי מספר משקי בית פוטנציאליים.

מספר משקי בית.

רישומי ארנונה.

מה היקף פוטנציאל ההתקנות בבתי המגורים בעיר?

שיווק המיזם - פרסומים בפלטפורמות שונות; אתר פעיל.

מספר הנחשפים לפרסום.

כמות החשיפות למסע ההסברה; כמות פניות עם שאלות; ניטור פתיחת דוא"לים; ניטור כניסות משתמשים (לאתר, פייסבוק, ועוד).

האם כל הפעילויות שתוכננו בוצעו? מה היקף החשיפה? כמה מתוך הנחשפים "מקליקים"? (שיעור מקליקים מנחשפים).

רמת מודעות לגבי אימוץ אנרגיה מתחדשת.

סקרי מודעות לציבור; שיחות וראיונות עם אנשי מפתח; סדנאות קהילתיות לאיסוף משוב; קבוצות דיון.

מה שיעור האנשים שהושפעו מפעילות השיווק ברמת המודעות?

 

אירועי הסברה לתושבים; קורסים והכשרות.

כמות והיקף ההשתתפות.

רישום משתתפים במפגשי הסברה.

כמה תושבים פנו בעקבות הפרסום הראשוני והביעו התעניינות? כמה הגיעו בפועל?

 

שיפור העמדות כלפי התקנת פאנלים סולאריים.

שאלונים לקהל היעד למול קבוצת ביקורת, הבוחנת את עמדת הציבור להתקנת מערכות סולאריות.

מה אחוז האנשים שהושפעו מהפעילות ברמת שינויי העמדה?

בדיקת היתכנות להקמת המערכת.

הנגשת הערכות ראשוניות לתכנון גג סולארי והמודל הכלכלי להקמתו.

כמות הנכנסים לאתר/ אפליקציה; כמות ההערכות הסולאריות שהאתר/הצוות האחראי סיפק.

רישום כמות הפניות.

כמה תושבים פנו בעקבות הפרסום הראשוני והביעו התעניינות? כמה הגיעו בפועל?

קבלת החלטה (בתים פרטיים/ יצירת הסכמה להקמת מערכת סולארית (בתים משותפים)

 

הנגשת ייעוץ משפטי, כלכלי, טכני (מרכז מענה לפניות תושבים).

מספר הפונים לקבלת ייעוץ.

מיפוי מספר וסוג הפניות (מגדר, גיל, שכונה, מעמד, עמדות) ופילוח חכם לחסמים; חוסר היכרות עם האפשרות; כשלים ארגוניים.

כמה תושבים פנו לייעוץ?
מספר פונים חוזרים.

יצירת מכרז ספקים והנגשת שירותיהם בתנאים מיטביים לתושבים; ארגון קבוצות רכישה.

מספר הפונים לספקים; מספר משקי בית המשתתפים בקבוצות הרכישה.

דיווח ספקים על שינוי במספר הפונים בעקבות המכרז; רישום מספר משתתפים בקבוצות הרכישה.

יצירת והנגשת מקורות מימון.

כמות הבקשות למימון.

רישום הפניות.

ליווי התושבים בתהליך ההתקנה.

מספר משקי בית משותפים שחתמו על הסכמה להתקנת מערכת סולארית.

תיעוד חתימות של חוזים.

כמה תושבים קיבלו ליווי? מה היה משך תהליך הליווי? כמה מתוכם הצליחו לייצר הסכמה להקמת מערכת ומה הגורמים לכך?

 

בחירת חברת התקנה וחתימה על חוזה התקנה.

הנגשת מכרז ספקים; הנגשת הצעות מחיר; הנגשת ייעוץ; ליווי התושבים בתהליך סגירת חוזה להתקנה.

מספר בתי-אב אשר ביקשו הצעות מחיר מספקים
מספר בתי-אב אשר חתמו חוזה מול חברת התקנה.

דיווח מספקים; סקר תושבים הכולל בדיקה לרמת ההשפעה של מרכיבי השיווק על החלטתם; סקר תושבים שלא הגיעו לשלב זה לבחינת החסמים שמנעו מהם להגיע.

מה הגורמים המשפיעים בתהליך על ההצלחה לבחור חברת התקנה?

הקמת המערכת וחיבורה לרשת החשמל.

קידום מדיניות תומכת (למשל הנחיות לייצור סולארי בבנייה חדשה); ליווי התושבים בתהליך ההתקנה.

מספר בתי אב אשר התקינו מערכות סולאריות וחוברו לרשת החשמל.

דיווח ספקים / חח"י.

כמה תושבים התקינו מערכות? מה אחוז הגידול בהתקנת מערכות סולאריות בעקבות התוכנית? האם ניתן לראות פער משמעותי למול ערים אחרות בהן לא מתקיימת תוכנית כזאת?

להרחבה: